ronde 2: netwerktafels, workshops, lezingen

L2.1 Masterclass Geert Jan Stams

L2.1 Masterclass Geert Jan Stams

Spreker: Geert Jan Stams, UvA

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Nieuw dit jaar is dat de Universiteit van Amsterdam, in de persoon van prof. dr. Geert Jan Stams, optreedt als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. Geert Jan Stams en zijn collega's willen laten zien dat ze belang hechten aan het doel van Jeugd in Onderzoek en het congres krijgt hiermee een extra kennisimpuls. Hij verzorgt een masterclass over de inzet van een informele mentor als steunfiguur bij gedeelde besluitvorming.

Presentatie Geert Jan Stams

L2.2 Lezingen - Cliëntervaring en -tevredenheid

L2.2 Lezingen - Cliëntervaring en -tevredenheid

(1) Kansen en dilemma's: jeugdparticipatie bij lokaal (preventief) jeugdbeleid

Sprekers: Margriet Wiersma en Nickey de Haan, Stichting Alexander

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Vindt u het belangrijk jeugdparticipatie binnen lokaal (preventief) jeugdbeleid te versterken? Ontvangt u graag voorbeelden van methoden en strategieën om opgroeien en leefbaarheid in de buurt/wijk/gemeente met kinderen en jongeren te bespreken? Wilt u daarnaast meer horen over bijkomende kansen en dilemma's? Stichting Alexander deelt graag haar ervaringen uit diverse onderzoeken! Wij hebben handige tips, maar zijn ook benieuwd naar uw ervaringen en ideeën.

Presentatie Kansen en dilemma's jeugdparticipatie

(2) Van meten naar verbeteren: effectief cliëntervaringsonderzoek jeugd uitvoeren

Spreker: Marja Valkestijn, Nederlands Jeugdinstituut; Leo Rutjes, Stichting Alexander

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Gedurende anderhalf jaar hebben tien gemeenten geëxperimenteerd met het uitvoeren van het verplichte cliëntervaringsonderzoek jeugd. Zij deden dit met behulp van de modelvragenlijst. Stichting Alexander en het Nederlands Jeugdinstituut, die deze gemeenten hebben begeleid, delen hun ervaringen met u en de aanbevelingen die deze pilot heeft opgeleverd. De centrale vraag is: hoe kan de gemeente effectief cliëntervaring en -tevredenheid meten om te verbeteren en jeugd, ouders en professionals zo min mogelijk belasten?

Presentatie Van meten naar verbeteren: effectief cliëntervaringsonderzoek jeugd uitvoeren

L2.3 Lezingen - Kindermishandeling

L2.3 Lezingen - Kindermishandeling

(1) Ontwikkeling en achtergronden van de ARIJ-Risicotaxatie

Spreker: Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Om kindermishandeling te voorkomen is het cruciaal om het risico op kindermishandeling goed in te schatten. In deze sessie wordt ingegaan op verschillende typen risicotaxatie-instrumenten voor kindermishandeling en op de stand van zaken van de ontwikkeling en validatie van deze instrumenten. Daarnaast wordt de ARIJ-Risicotaxatie geïllustreerd aan de hand van een korte casus.

Presentatie Ontwikkeling en achtergronden van de ARIJ-Risicotaxatie

(2) Veiligheids- en behoeftetaxatie in jeugdbescherming

Spreker: Mark Assink, Universiteit van Amsterdam

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Naast risicotaxatie zijn het vaststellen van de directe kindonveiligheid en het vaststellen van zorgbehoeften van kinderen en hun opvoeders essentieel voor effectieve jeugdbescherming. Deze laatste twee aspecten van diagnostiek worden ook wel veiligheids- en behoeftetaxatie genoemd. In deze sessie worden veiligheids- en behoeftetaxatie toegelicht aan de hand van de instrumenten ARIJ-Veiligheidstaxatie en ARIJ-Needs.

Presentatie Veiligheids- en behoeftetaxatie in jeugdbescherming

(3) Dilemma's in kindermishandelingszaken! Hoe kan besluitvorming verbeterd worden?

Spreker: Cora Bartelink, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Beslissen in zaken waar kindermishandeling speelt, blijkt lastig. Wat kan professionals ondersteunen in de besluitvorming? Welke hulpmiddelen zijn effectief? Recent onderzoek laat verschillen in de oordeels- en besluitvorming zien. Professionals blijken verschillend te redeneren en ook hun houding ten aanzien van kindermishandeling en uithuisplaatsing speelt een rol. Ook gestructureerde besluitvormingsmethoden blijken dit moeilijk te verhelpen, hoewel professionals meer aandacht hebben voor relevante aspecten in de situatie. De presentatie gaat in op aanbevelingen voor praktijk en onderzoek.

L2.4 Lezingen - Evidence-based inrichten zorg

L2.4 Lezingen - Evidence-based inrichten zorg

(1) Cyclisch leren en monitoring in de methodiek Wijkprogrammering

Sprekers: Bouke Caton, gemeente Rotterdam; Tom van Yperen, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Meer jeugdigen groeien kansrijker, veiliger en gezonder op. Ouders en veel professionals en vrijwilligers in het preventieve domein zetten zich hiervoor in. Rotterdam wil met een meer gerichte preventieve aanpak op factoren die er het meeste toe doen, problemen beperken en het perspectief van kinderen vergroten. Wijkprogrammering is een cyclische aanpak waarin gezamenlijk leren, monitoren en bijsturen belangrijke stappen zijn. Om dit te bereiken is meer informatie over gestuurd werken nodig, evenals goede samenwerking met wijknetwerkpartners.

Presentatie Cyclisch leren en monitoring in de methodiek Wijkprogrammering

(2) Zorg voor kinderen met ADHD binnen Nederlandse gemeentes

Spreker: Lisa Wessels, Accare

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
De beschikbare expertise en middelen binnen gemeentes kunnen invloed hebben op de manier waarop de zorg voor kinderen met ADHD wordt vormgegeven, evenals kennis en opvattingen over ADHD. Om ervoor te zorgen dat kinderen met ADHD de goede zorg krijgen, is goede samenwerking en gebruik van evidence-based interventies belangrijk. Maar hoe is de zorg voor kinderen met ADHD anno 2018 eigenlijk ingericht? En welke factoren spelen daarin een rol?

Presentatie Zorg voor kinderen met ADHD binnen Nederlandse gemeentes

(3) De kracht van een Social Impact Bond bij ondersteuning van jongvolwassenen

Spreker: Tarik Hamdiui, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
De ondersteuning die gemeenten bieden aan jongeren sluit nog niet altijd aan bij hun behoefte. Daardoor vallen jongeren in een kwetsbare positie tussen wal en schip, en maken gemeenten op langere termijn veel kosten. In zes gemeenten is, met ondersteuning van Deloitte en het NJi, de SIB Jongvolwassenen ontwikkeld. Die heeft tot doel om, samen met investeerders en een afvaardiging van uitvoeringsorganisaties, jongvolwassenen in een kwetsbare positie op een nieuwe manier te ondersteunen richting volwassenheid.

Presentatie De kracht van een Social Impact Bond bij ondersteuning van jongvolwassenen

W2.5 Workshop - Datagestuurd leren

W2.5 Workshop - Datagestuurd leren

Workshopleider: Sanne Pronk, Altra onderwijs & jeugdhulp

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Werken met jongeren in de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs vraagt veel van professionals. Data kunnen teams helpen om uit de waan van de dag te stappen en stil te staan bij de vraag: doen we de goede dingen en doen we ze goed? Aan de hand van data van School2Care presenteren wij hoe data leren en ontwikkelen kunnen aanjagen. Aan het einde van de workshop heb je inspiratie opgedaan over datagestuurd leren in de eigen praktijk.

Presentatie Datagestuurd leren

W2.6 Workshop - School als Werkplaats: waar onderwijs en jeugdhulp elkaar versterken!

W2.6 Workshop - School als Werkplaats: waar onderwijs en jeugdhulp elkaar versterken!

Workshopleider: Els Evenboer, Jeugdhulp Friesland

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
School als Werkplaats (SAW) is een unieke werkwijze waarbij hulpverleners vanuit het gehele werkveld van de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd-ggz vertegenwoordigd zijn. De AWTJF voert een onderzoek uit waarbij de doorontwikkeling van SAW en het benutten van peer-to-peer ondersteuning op school centraal staat. We willen van uw expertise gebruikmaken en samen nadenken over het vervolg van het onderzoek, waarbinnen we drie Communities of Practice (CoP’s) gaan opzetten. Denkt u met ons mee?

Presentatie School als Werkplaats: waar onderwijs en jeugdhulp elkaar versterken!

W2.7 Workshop - Eigen Kracht, wat IS dat eigenlijk?

W2.7 Workshop - Eigen Kracht, wat IS dat eigenlijk?

Workshopleider: Remy Vink, TNO Child Health; Lineke van Hal, Verwey-Jonker Instituut

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
De 'eigen kracht' van mensen versterken… hoe doe je dat als professional en wat is eigenlijk 'eigen kracht'? In de Jeugdwet wordt ook gesproken van 'eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen' maar wat betekent dat voor het gemeentelijk jeugdbeleid? TNO en het Verwey-Jonker Instituut werken samen met andere organisaties in twee zogenaamde ZonMw-VIMP-projecten om de kennis uit dertien projecten over 'eigen kracht' en een model te verspreiden onder professionals en gemeenten.

Presentatie Eigen Kracht, wat IS dat eigenlijk?

W2.8 Workshop - Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie

W2.8 Workshop - Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie

Workshopleider: Maike Kooijmans, Fontys Hogeschool

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Hoe kunnen we jongeren 'van de straat' verleiden om uit de criminaliteit te blijven? Na een beknopte inleiding over de preventieve werking van talentgericht jongerenwerk (talentologie) luisteren we naar het verhaal van Micha, een 'jongen van de straat' die worstelt in zijn zoektocht naar succes. Samen met het publiek verkennen we hoe jongerenwerkers het verschil kunnen maken door een ‘talentgerichte aanpak’ en proberen we ter plekke enkele preventiestrategieën uit.

Presentatie Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie

W2.9 Workshop - Innovatieve dyslexiezorg: een goed idee!

W2.9 Workshop - Innovatieve dyslexiezorg: een goed idee!

Workshopleider: Sonja Bruggeman en Dirkje van Anken, Marant

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
In deze workshop vertellen we over onze ervaringen met IDEE, een bijzondere pilot: dyslexiezorg waarin de volgorde van zorg wordt omgedraaid, namelijk eerst behandelen en dan pas onderzoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het lastig is om vroegtijdig ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) vast te stellen. We praten samen met jullie over de verbinding tussen onderwijs en zorg. Kan goed onderwijs dyslexie voorkomen? Hoe kun je samenwerken in de dyslexiezorg? Heeft deze manier van werken de toekomst?

Presentatie Innovatieve dyslexiezorg: een goed idee!

W2.10 Workshop - ADHD en druk gedrag: dwarse denkwijzen over de beste zorg

W2.10 Workshop - ADHD en druk gedrag: dwarse denkwijzen over de beste zorg

Workshopleiders: Sanne te Meerman en Maruschka Sluiter, Hanzehogeschool Groningen

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
ADHD, of gewoon druk… Als lid van de commissie jeugdzorg van een gemeente moet u op een ochtend twee totaal verschillende zorgorganisaties ontvangen die hun verhaal doen over kinderen met druk/dwars gedrag. Waar koopt u de zorg in? En belangrijker: waarom? In een luchtige workshop, die veel ruimte laat voor reflectie en ook (zelf)kritiek en humor, kunnen verschillende partijen met elkaar in discussie gaan over goede zorg bij druk gedrag en/of ADHD.

Presentatie ADHD en druk gedrag: dwarse denkwijzen over de beste zorg

W2.11 Workshop- Transformatie van de jeugdzorg in de praktijk

W2.11 Workshop- Transformatie van de jeugdzorg in de praktijk

Workshopleider: Janna Eilander, Curium-LUMC

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Drie jaar na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente hebben zich in de meeste gemeenten lokale Jeugdteams gevormd. Naast deze transitie vindt er ook een inhoudelijke verandering in de manier van werken plaats; de transformatie. 'Gezin aan Zet' brengt, samen met de Jeugdteams in Holland Rijnland en Den Haag, in kaart waar de Jeugdteams tegenaan lopen in het 'nieuwe' werken. In deze workshop worden resultaten en dilemma's op interactieve wijze toegelicht.

Presentatie Transformatie van de jeugdzorg in de praktijk

N2.12 Netwerktafel - Aandacht voor hechting: Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid

N2.12 Netwerktafel - Aandacht voor hechting: Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid

Moderator: Marianne de Wolff, TNO Child Health; Paulien Kuipers, Stichting Kinderleven

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
De Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG) en de methodiek Kuipers zijn ontwikkeld om hechting tussen ouders en hun jonge kind in kaart te brengen in de jgz en waar nodig te bevorderen. De methodiek van Kuipers bevat, naast een signaleringsinstrument, ook een interventie, het ééngespreksmodel, waarvoor aanwijzingen gevonden zijn voor de effectiviteit. Beide methodieken worden aan de hand van het (lopend) onderzoek toegelicht. Er is ook volop ruimte voor discussie over de toepassingen van beide hechtingsmethodieken in de jgz-praktijk.

N2.13 Netwerktafel - Ontwikkeling van de vitaliteitsinterventie Fit@WeekendAcademie

N2.13 Netwerktafel - Ontwikkeling van de vitaliteitsinterventie Fit@WeekendAcademie

Moderator: Miranda Witvliet, Regioplan; Babs Broeren, Stichting Weekend Academie

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Preventieve interventies voor jeugdigen kunnen effectiever gemaakt worden als bij de ontwikkeling wordt samengewerkt tussen onderzoek en praktijk. Deze samenwerking wordt als meerwaarde ervaren door de ontwikkelaars van de vitaliteitsinterventie Fit@WeekendAcademie, gericht op jongeren tussen 10 en 15 jaar die deelnemen aan de Weekend Academie. In deze netwerktafel bespreken we de lessen die uit de samenwerking tussen onderzoek en praktijk naar voren komen, voor de opzet en implementatie van een preventieve interventie voor jeugdigen.

N2.14 Netwerktafel - Dialoogtafelmethodiek: van casusspecifiek naar casusoverstijgend

N2.14 Netwerktafel - Dialoogtafelmethodiek: van casusspecifiek naar casusoverstijgend

Moderator: Alona Labun, Jeugdhulp Friesland

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Deze netwerktafel biedt een uitstekende kans om kennis te maken met een nieuw reflectie-instrument - de dialoogtafelmethodiek. Onder leiding van een voorzitter reflecteren we op wat er goed gaat en wat nog beter kan rondom het thema Gezamenlijke besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener. We delen ervaringen en bespreken de aanknopingspunten voor verbeteringen. Jullie krijgen concrete handvatten hoe reflectie vorm gegeven kan worden in jullie eigen dagelijkse praktijk. Laat deze kans niet voorbijgaan!

N2.15 Netwerktafel - Levensvaardigheden van gezinnen bevorderen

N2.15 Netwerktafel - Levensvaardigheden van gezinnen bevorderen

Moderator: Daphne Petterson en Carolien Gravesteijn, Hogeschool Leiden

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Ouders benoemen dat zij behoefte hebben aan vaardigheden om bijvoorbeeld met conflicten en emoties te kunnen omgaan. Door het inzetten van levensvaardigheden voelen ouders zich zekerder en beter in staat hun kinderen te begeleiden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Graag willen wij met u kijken hoe deze levensvaardigheden van ouders bevorderd kunnen worden. Hierna willen wij (samen) vervolgstappen zetten om een aanbod te ontwikkelen voor professionals en ouders.

C2.16 Participatie-café - Participatief onderzoek met jongeren

C2.16 Participatie-café - Participatief onderzoek met jongeren

Gespreksleider: Christine Dedding

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Participatie van jongeren is een belangrijke manier om onderzoek in de jeugdsector te verbeteren. Door jongeren te betrekken, is de kans groter dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes zullen worden toegepast. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid? In het Participatie-café staan deze vraagstukken centraal.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB