ronde 3: netwerktafels, workshops, lezingen

L3.1 Lezingen - Instrumentarium inschatten zorgbehoefte

L3.1 Lezingen - Instrumentarium inschatten zorgbehoefte

(1) Gedeelde besluitvorming via methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften

Sprekers: Marjanne Bontje, GGD Hollands Midden; Natascha Hensen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
De GIZ-methodiek staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Die stelt jeugdprofessionals in staat op innovatieve wijze, samen met jeugdigen en ouders, hun krachten en zorgbehoeften in kaart te brengen, en samen te beslissen over een ondersteuningsplan. We presenteren drie ZonMw-onderzoeken: 1) effectevaluatie GIZ, 2) Digitale GIZ, 3) GIZ-kraamzorg op maat, en een implementatieonderzoek GIZ in Haaglanden. Ben je op zoek naar informatie over gedeelde besluitvorming dan mag je de GIZ niet missen!

Presentatie Gedeelde besluitvorming methodiek GIZ

(2) Zelfredzaamheid meten bij jeugdigen en gezinnen

Spreker: Lianne Lekkerkerker, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
U maakt kennis met de Zelfredzaamheidschaal voor Jeugdigen (ZRJ). Hoe breng je met de ZRJ de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen in kaart voor alle belangrijke levensdomeinen en hoe benut je de ZRJ voor onder andere het besluitvormingsproces tussen professionals en cliënten? Ook vertellen we u hoe we op basis van een gebruikersonderzoek tot deze eerste versie van de ZRJ gekomen zijn en wat de stand van zaken is in het huidige onderzoek.

Zelfredzaamheid meten bij jeugdigen en gezinnen

(3) Zorgen triage en taakherschikking voor meer jeugdgezondheidszorg op maat?

Spreker: Janine Bezem, VGGM

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
De triagewerkwijze met taakherschikking biedt de jeugdgezondheidszorg, met behoud van de mogelijkheid om alle kinderen te zien, meer ruimte voor zorg op maat. Hierbij worden alle kinderen eerst gescreend door een doktersassistente, zo nodig gevolgd door een onderzoek van jeugdarts of jeugdverpleegkundige. In een promotieonderzoek is de traditionele werkwijze, waarbij alle kinderen worden gezien door een jeugdarts of een jeugdverpleegkundige, vergeleken met de triagewerkwijze op het gebied van bereik, signalering, extra zorg en kosten.

Presentatie Zorgen triage en taakherschikking voor meer jeugdgezondheidszorg op maat?

L3.2 Lezingen - Lichte verstandelijke beperking (LVB)

L3.2 Lezingen - Lichte verstandelijke beperking (LVB)

(1) Van samenwerking met ouders naar partnerschap

Sprekers: Petra Swennenhuis, Fontys Hogeschool; Moniek van der Aa, Lunet zorg

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Ervaren partnerschap tussen professionals en ouders draagt op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van jeugdigen met een verstandelijke beperking. Jeugdprofessionals hebben behoefte aan ondersteuning om partnerschap vorm te geven. Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft in samenwerking met Lunet zorg zowel ontwerp- als actiegericht onderzoek ingezet om interventies te ontwikkelen die de vormgeving van partnerschap, door begeleiders, kunnen ondersteunen. De lezing biedt inzicht in het onderzoeksproces en de resultaten.

Presentatie Van samenwerking met ouders naar partnerschap

(2) De Groeifabriek, een online mindset-training voor jongeren met een LVB

Spreker: Fenneke Verberg, Pluryn

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Maak kennis met De Groeifabriek, een online mindset-training ontwikkeld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). In De Groeifabriek leren jongeren denken met een zogenaamde groeimindset, waardoor de eigen kracht van jongeren wordt versterkt en zij meer zullen geloven in hun ontwikkelmogelijkheden. De Groeifabriek is onderzocht bij 122 jongeren met een LVB en bijkomende psychiatrische en/of lichamelijke problematiek. Tijdens de lezing worden de resultaten van onderzoek naar gebruikerstevredenheid en effectiviteit van De Groeifabriek gepresenteerd.

(3) Affectregulatie in beeldende therapie

Spreker: Liesbeth Bosgraaf, NHL Stenden University

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
In deze lezing worden de bevindingen uiteengezet van een narratieve review naar de werkzame mechanismen betreffende beeldende therapie volgens affectregulerende principes en de doelgroep kinderen en adolescenten met een LVB. Dit wordt gedaan door het samenbrengen van inzichten uit de ontwikkelingsneurobiologie, hechtingstheorieën, affectregulatie en beeldend therapeutische literatuur. Door het samenbrengen van deze inzichten wordt duidelijk dat de reguliere (cognitieve) benaderingswijzen betreffende de behandeling van gedrags- en emotionele problemen ontoereikend zijn voor deze doelgroep.

Presentatie Affectregulatie in beeldende therapie

L3.3 Lezingen - Samenwerking/alliantie

L3.3 Lezingen - Samenwerking/alliantie

(1) Samenwerken: een kwestie van houding?!

Spreker: Annica Brummel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Onderzoek laat zien dat goede samenwerking tussen ouders en hulpverleners een belangrijke voorwaarde is voor effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In deze lezing presenteren we resultaten van een kwalitatief onderzoek. Daarin zijn zes ambulant hulpverleners, die werken met multiprobleemgezinnen, intensief gevolgd in hun samenwerking met gezinsleden én met meerdere, bij de casus betrokken professionals. Vanuit meervoudig perspectief (cliënten, collega's, leidinggevenden, ambulant hulpverleners zelf) wordt de onderlinge samenwerking zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Presentatie Samenwerken: een kwestie van houding

(2) Hulpverlener-leidinggevende-alliantie: werkzame factor voor goede jeugdhulp?

Sprekers: Marieke de Greef, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Onderzoek laat zien dat een goede ouder-hulpverleneralliantie belangrijk is voor effectieve jeugdhulp. We weten nog niet in hoeverre de alliantie tussen hulpverleners en leidinggevenden van invloed is op het vermogen van hulpverleners om te zorgen voor goede allianties en hulpverleningsresultaten. Daarom onderzochten we dit samen met negen jeugdzorgorganisaties. Deze lezing biedt zicht op de achtergrond, uitvoering en resultaten van deze studie én op implicaties voor praktijk, onderzoek en beleid.

Presentatie Hulpverlener-leidinggevende-alliantie: werkzame factor voor goede jeugdhulp?

(3) Specialistische behandeling van multistressgezinnen

Sprekers: Corine Rijnberk en Liesbeth Gudde, Yulius Gezinspsychiatrie

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Yulius Gezinspsychiatrie richt zich specifiek op de behandeling van multistressgezinnen en gebruikt hiervoor een intensieve, specialistische methode. Deze gezinnen ervaren vaak machteloosheid en wantrouwen tegenover zorgverleners. Het is de taak van de behandelaren om samen met deze multistressgezinnen een goede werkrelatie op te bouwen, onder meer door gebruik te maken van positieve betekenisgeving. Het doel is samen aan behandeldoelen te werken, waardoor deze gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren.

Presentatie Specialistische behandeling van multistressgezinnen

L3.4 Lezingen - Taalontwikkelingsstoornis

L3.4 Lezingen - Taalontwikkelingsstoornis

(1) Zorgt 'COCP in de klas' ervoor dat alle leerlingen gelijkwaardig meedoen?

Spreker: Margriet Heim, Kohnstamm Instituut

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Voor kinderen die niet of bijna niet (kunnen) spreken, is het moeilijk om volwaardig mee te doen aan groepsactiviteiten in de klas. COCP in de klas biedt leerkrachten handvatten om álle kinderen te betrekken bij groepsactiviteiten, of ze nu wel of niet praten. Uit onderzoek in zeven kleuterklassen van het speciaal onderwijs blijkt dat leerkrachten hun interactiestijl zó kunnen aanpassen dat alle kinderen beter meedoen. Deze lezing gaat over opzet en resultaten van dit onderzoek.

Presentatie Zorgt 'COCP in de klas' ervoor dat alle leerlingen gelijkwaardig meedoen?

(2) Invloed van taalontwikkelingsstoornis op sociaal-emotionele ontwikkeling

Spreker: Neeltje van den Bedem, Universiteit Leiden

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben een grotere kans op sociale, psychische en gedragsproblemen. Ook in de kinderpsychiatrie blijkt meer dan de helft van de kinderen taalproblemen te hebben, wat vaak niet wordt herkend. De ernst van de taalproblemen kan alleen niet goed verklaren welke kinderen en jongeren problemen ontwikkelen. In deze lezing worden verklarende modellen gepresenteerd aan de hand van recent longitudinaal onderzoek. Voor welke gebieden moet aandacht zijn om problemen te beperken en voorkomen?

Presentatie Invloed van taalontwikkelingsstoornis op sociaal-emotionele ontwikkeling

(3) Onderbouwd onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Spreker: Iris Duinmeijer, Koninklijke Auris Groep

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Statistisch gezien zit in elke klas een leerling met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Problemen in de taalontwikkeling hebben vaak gevolgen voor het leren leren. Veel kinderen met een TOS zijn daarom gebaat bij ondersteuning in het regulier onderwijs of bij plaatsing in het speciaal onderwijs. In deze lezing gaan we in op de inzichten vanuit wetenschappelijke literatuur over de leervermogens van kinderen met een TOS. Die inzichten zullen worden vertaald naar het handelen in de klas.

Presentatie Onderbouwd onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

L3.5 Lezingen - Scheidingsproblematiek

L3.5 Lezingen - Scheidingsproblematiek

(1) Complexe echtscheidingen: de werkzame factoren en effectiviteit van BRAM

Spreker: Astrid Altena, Saxion Hogeschool

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Complexe echtscheidingen komen veel voor in Nederland. De gevolgen voor betrokken kinderen zijn groot. Hulpverlening en justitie hebben gezamenlijk BRAM ontwikkeld om deze problematiek zo vroeg mogelijk aan te pakken vanuit de eerste lijn. Maar is BRAM effectief in het verminderen van langdurige conflicten tussen de ouders en in het verbeteren van de communicatie? En als het werkt, wat werkt dan precies?

Presentatie Complexe echtscheidingen: de werkzame factoren en effectiviteit van BRAM

(2) Partnergeweld bij conflictscheidingen: werken met de MASIC

Sprekers: Corine de Ruiter, Maastricht University; Cindy de Rijke, Kompaan en De Bocht

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Elk conflictscheidingsgezin is uniek en vraagt om een geïndividualiseerde aanpak. Screening op mogelijk partnergeweld is daarbij een belangrijke eerste stap. In deze workshop presenteren we de MASIC-screeningsmethode, die belangrijke aanknopingspunten biedt voor een vervolgaanpak, bijvoorbeeld wel of geen gezamenlijke mediation.

Presentatie Partnergeweld bij conflictscheidingen: werken met de MASIC

(3) ScheidingsATLAS: training of groepsbegeleiding over ouderschap na scheiding

Sprekers: Mariska Klein Velderman, TNO Child Health; Wendy van Vliet, Schoolformaat

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Maak kennis met achtergronden, werkvormen en onderzoek naar ScheidingsATLAS: kortdurende (groeps-/online) training over ouderschap na scheiding. Wat zijn bijvoorbeeld coöperatief en parallel ouderschap, en wanneer is welke manier om ouderschap te verdelen het meest passend? Hoe oefenen ouders online met positieve communicatie en hoe gaat dat in de groep? U krijgt een goed idee wat de training inhoudt, voor wie deelname mogelijk relevant is en hoe dit aan kan sluiten op uw eigen werk.

Presentatie ScheidingsATLAS: training of groepsbegeleiding over ouderschap na scheiding

L3.6 Lezingen - Actieonderzoek

L3.6 Lezingen - Actieonderzoek

(1) Action learning in JeugdzorgPlus

Spreker: Charlotte Vissenberg, Windesheim Flevoland

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Een team van gedragsdeskundigen, gezinsvoogden, omdenkers en een action learner heeft casussen van jeugdigen in de JeugdzorgPlus bestudeerd. Bevorderende en belemmerende factoren bij het zo tijdig, passend en dicht bij huis mogelijk bieden van zorg zijn achterhaald. Was opname noodzakelijk? Hadden andere keuzes gemaakt kunnen worden in het voorveld en op dit moment? Dit traject biedt aanknopingspunten voor het eigen handelen van professionals en organisaties, en voor het in de praktijk brengen van deze leerervaringen.

Presentatie Action learning in JeugdzorgPlus

(2) Praktisch impactonderzoek: lessen uit de praktijk van Lokaal+ (vervalt)

Spreker: Lizzy Eilbracht, Avance impact

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Avance Impact heeft samen met het Erasmus Impact Centre (Erasmus Universiteit) een impactonderzoek opgezet en uitgevoerd voor Lokaal+ in Eindhoven. Lokaal+ is een initiatief om mbo-studenten van niveau 2 zorg en welzijn beter voor te bereiden op passend werk. We delen graag hoe je dit soort onderzoek praktisch kunt aanpakken en welke uitkomsten, dilemma's en lessen dit oplevert. Je leert meer over de stappen van impactonderzoek, de verschillen met wetenschappelijk effectenonderzoek en praktische onderzoeksinstrumenten aan de hand van de casus van Lokaal+.

W3.7 Workshop - 10 jaar bouwen aan wat werkt in de jeugdhulp

W3.7 Workshop - 10 jaar bouwen aan wat werkt in de jeugdhulp

Workshopleiders: Inge Bastiaanssen, Nederlands Jeugdinstituut; Inez Berends, PI Research

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
In de tien jaar dat het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) bestaat, is het uitgegroeid naar een netwerkorganisatie van en voor de praktijk van effectieve jeugdhulp. Tijdens de workshop wordt een demonstratie gegeven van de Lerende Databank Jeugd (LDJ) die door SEJN ontwikkeld is. Deelnemers gaan aan de slag met de data uit de LDJ: welke informatie levert dit op? Daarbij wordt gewerkt met de door SEJN ontwikkelde evaluatiemethode: het feedback- en verbetergesprek.

Presentatie 10 jaar bouwen aan wat werkt in de jeugdhulp

W3.8 Workshop - Doen wat werkt: effectieve reflectie in de zorg voor jeugd

W3.8 Workshop - Doen wat werkt: effectieve reflectie in de zorg voor jeugd

Workshopleider: Leonieke Boendermaker, Hogeschool van Amsterdam

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
De kwaliteit van de uitvoering van een interventie blijkt direct gerelateerd aan de uitkomsten voor cliënten. De uitvoering van interventies krijgt in de praktijk echter weinig aandacht. Op basis van een herhaald n=1-onderzoek laten we in deze workshop zien dat de kwaliteit van de uitvoering van interventies omhoog gaat als professionals deelnemen aan specifieke, op de uitvoering van de interventie gerichte supervisie. We bespreken en laten zien hoe je dergelijke supervisie kunt aanpakken.

W3.9 Workshop - Traumasensitiviteit stimuleren bij pleegouders en pedagogisch medewerkers

W3.9 Workshop - Traumasensitiviteit stimuleren bij pleegouders en pedagogisch medewerkers

Workshopleider: Carolien Konijn, Spirit

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Driekwart van de kinderen in jeugdhulp en pleegzorg heeft traumatische ervaringen meegemaakt. Traumaklachten blijven vaak onopgemerkt en beïnvloeden de ontwikkeling van het kind negatief, terwijl effectieve behandeling voorhanden is. De training 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' beoogt de traumasensitiviteit bij professionele opvoeders te vergroten, waardoor zij onder meer kinderen beter kunnen motiveren om traumabehandeling aan te gaan. Carolien Konijn vertelt over de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van deze training en discussieert naar aanleiding daarvan met de deelnemers.

Presentatie Traumasensitiviteit stimuleren bij pleegouders en pedagogisch medewerkers

W3.10 Workshop - Waarom kies je voor een bepaalde socialevaardigheidstraining?

W3.10 Workshop - Waarom kies je voor een bepaalde socialevaardigheidstraining?

Workshopleider: Minne Fekkes, TNO Child Health

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Waarom kiest een jeugdhulpprofessional, school of gemeente voor het inzetten van een bepaalde socialevaardigheids- of weerbaarheidstraining? In de workshop worden resultaten gepresenteerd over waarom professionals kiezen voor een bepaalde interventie. Daarnaast wordt kennis gepresenteerd over de werkzame elementen van interventies die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit. Daarna wordt met deelnemers gediscussieerd over de reden waarom men zelf tot een bepaalde keuze is gekomen.

Presentatie Waarom kies je voor een bepaalde socialevaardigheidstraining?

W3.11 Workshop - Samen stilstaan om vooruit te komen

W3.11 Workshop - Samen stilstaan om vooruit te komen

Workshopleider: Eva Blaauw, Avans Hogescholen; Monique Cornelisse

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Als het schuurt in het gezamenlijk besluitvormingsproces met ouders, kun en durf je dan, in de hectiek van alledag, afstand te nemen om werkelijk te kijken naar wat er speelt? Reflecteer je op inhoud en proces maar ook op persoonlijke opvattingen? Op basis van een gezinscasus gaan we aan de slag met gezamenlijke besluitvorming. Dit doen we aan de hand van een recent ontwikkelde ondersteuningstool voor jeugdprofessionals, voortkomend uit een handelingsonderzoek in West-Brabant naar besluitvorming binnen jeugdteams.

Presentatie Samen stilstaan om vooruit te komen

N3.12 Netwerktafel - Onderwijs en jeugdhulp: een spannende relatie!

N3.12 Netwerktafel - Onderwijs en jeugdhulp: een spannende relatie!

Moderator: Dorine van Eijk, Hogeschool Utrecht

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
Tijdens deze netwerktafel wil het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht graag met iedereen in gesprek die ervaring heeft met de samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Wil je je ervaringen met ons delen? Heb je ideeën over hoe er beter samengewerkt kan worden tussen onderwijs en jeugdhulp? Of wat er onderzocht moet worden? Kom naar onze netwerktafel! Wij staan open voor je reactie en willen graag met en van elkaar leren.

N3.13 Netwerktafel - Outcomemetingen: hoe zit dat bij u?

N3.13 Netwerktafel - Outcomemetingen: hoe zit dat bij u?

Moderator: Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Als we de outcome-indicatoren bespreken, vragen jeugdhulpaanbieders ons: 'Hoe doen anderen dit?', en 'Wat willen gemeenten/regio's van ons?' Aan deze netwerktafel wisselen we uit hoe aanbieders:

  • Outcome (willen) inbedden in het primaire proces
  • Outcome op teamniveau (willen) benutten
  • Outcome (willen) gebruiken als informatie voor financiers
  • Door financiers worden bevraagd op outcome
We doen dit door steeds te vragen: hoe zit dit bij u?

N3.14 Netwerktafel - '1Gezin1Plan' als motor voor gedeelde besluitvorming?

N3.14 Netwerktafel - '1Gezin1Plan' als motor voor gedeelde besluitvorming?

Moderator: Lineke van Hal, Verwey-Jonker Instituut

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Tijdens deze netwerktafel staat de soms weerbarstige praktijk van gezamenlijke besluitvorming centraal. Wilt u uw praktijkkennis over gedeelde besluitvorming delen met andere jeugdhulpprofessionals? En bent u benieuwd hoe u met dilemma's van gezamenlijke besluitvorming om kan gaan? Tijdens deze interactieve sessie is er ruimte om ervaringen te delen en spiegelen we deze aan bevindingen uit ons onderzoek naar de werkwijze 1Gezin1Plan. Aan de hand van onze onderzoeksresultaten willen we professionals inzichten meegeven om gedeelde besluitvorming soepeler te laten verlopen.

N3.15 Netwerktafel - Empathie als factor in doelgerichte interventies

N3.15 Netwerktafel - Empathie als factor in doelgerichte interventies

Moderators: Minet de Wied en Jolien van der Graaff, Universiteit Utrecht

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Empathie, oftewel inlevingsvermogen, speelt een belangrijke rol in het therapeutisch proces. Niet alleen het empathisch vermogen van de behandelaar is cruciaal, ook de patiënt moet aandacht kunnen schenken aan gedachten en gevoelens van zichzelf en anderen. Bij patiënten met een beperkt empathisch vermogen is dit niet vanzelfsprekend. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het succes van de hulp wordt bepaald door het empathisch functioneren van patiënten in de forensische jeugdpsychiatrie.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB